Avtal

Här hittar du dels det lokala avtalet hos SJ, det täcker all personal utom ledningsgruppen, samt det branschavtal som tecknats för 2017-2020. Vi inväntar för närvarande avtalet för 2021-2023 och lägger upp detta så fort dokumentet finns oss tillhanda. I slutet på det lokala avtalet finns även lönebilaga som inte är uppdaterad, här nedan är de som är aktuella för vår kategori från 1 dec 2020 – 30 april 2022.

LOKFÖRARE

   
GRUNDLÖNESTEG VILLKOR FÖR INPLACERING MÅNADSBELOPP
P 78 Under grundutbildningstid 18 000 kr
P 79   31 000 kr
P 70 Efter 2 år i yrket 36 400 kr

I grundlönen ingår ersättning för alla nu förekommande arbetsuppgifter inklusive ombordansvar och meruppgifter. Sedan lönerevisionen 2019 ingår även kostnaden för lokförarbeviset i lönen. Uppflyttning till P 79 sker månadsskiftet efter att grundutbildningen avslutas.

Förare från LAN-utbildning eller motsvarande placeras i P 78 vid anställning och kvarstår där i två månader före inplacering i P79.

Förare som kommer direkt från utbildning och har behörighet att tjänstgöra på egna turer inplaceras dock direkt i P 79. Förare från KY-utbildning placeras i P 79 vid nyrekrytering.

OB-tillägg

Har justerats enligt följande (kr per timme):
Enkel: 21,17
Kvalificerad: 47, 25
Storhelg: 106, 17

Lokalt avtal

Branschavtal