Avtal

Här hittar du dels det lokala avtalet hos SJ, det täcker all personal utom ledningsgruppen, samt det branschavtal som tecknats för 2021-2023. I slutet på det lokala avtalet finns även lönebilaga som inte är uppdaterad, här nedan är de som är aktuella för vår kategori.

LOKFÖRARE

   
GRUNDLÖNESTEG VILLKOR FÖR INPLACERING MÅNADSBELOPP
P 78 Under grundutbildningstid 18 325 kr
P 79   31 350 kr
P 70 Efter 2 år i yrket 37 100 kr

I grundlönen ingår ersättning för alla nu förekommande arbetsuppgifter inklusive ombordansvar och meruppgifter. Sedan lönerevisionen 2019 ingår även kostnaden för lokförarbeviset i lönen. Uppflyttning till P 79 sker månadsskiftet efter att grundutbildningen avslutas.

Förare från LAN-utbildning eller motsvarande placeras i P 78 vid anställning och kvarstår där i två månader före inplacering i P79.

Förare som kommer direkt från utbildning och har behörighet att tjänstgöra på egna turer inplaceras dock direkt i P 79. Förare från KY-utbildning placeras i P 79 vid nyrekrytering.

OB-tillägg

Har justerats enligt följande (kr per timme):
Enkel: 21, 55
Kvalificerad: 48, 10
Storhelg: 108, 08

Lokalt avtal

Branschavtal