Sekos organisationsutredning

Under 2022 inleddes en organisationsutredning inom förbundet med inriktning mot att bland annat ”skapa en effektivare demokratisk organisation” där ”de eventuella förändringar som föreslås av utredningen ska bidra till det övergripande målet om en ekonomi i balans.”

Härmed delar klubbstyrelsen med sig av sitt remissvar där vi bland annat kan konstatera att arbetsgruppens förslag i alltför hög utsträckning saknar tillräckliga belägg för att betraktas som trovärdiga. Vi ser inte hur arbetsgruppens förslag kan främja den demokratiska organisationen och ser heller inte hur förslagen säkerställer en ekonomi i balans.

Vi uppmanar alla delar av vårt förbund att ta del av arbetsgruppens slutrapport och skriva ett eget remissvar!

Vi kommer behandla klubbstyrelsens remissvar vid kommande medlemsmöte den 25 april. Kallelse har sänts ut sedan tidigare till klubbens aktiva medlemmar.

Klicka här för att läsa remissvaret i sin helhet.