Operativt läge – Vad är det?

Allt oftare erhåller vi rapporter och hör vittnesmål om att OPSL använder sig av termen “operativt läge” vid störningar i trafiken och att detta anses ge möjlighet att avvika från arbetstidslagar och kollektivavtal. Vi har därför sökt med ljus och lykta efter en definition på “operativt läge” för att helt få klart för oss vad SJ anser att denna term innebär och vad eventuella avsteg från “5-timmarsregeln” och nattviloregler anses kunna baseras på. Tyvärr har vi hittills varit föga lyckosamma. Vi har endast erhållit som svar att en tydlig definition av begreppet inte existerar och att man har svårt att tro att OPSL uppmanar till avsteg från kollektivavtalet.

 

Det gjordes en förlikning i november 2015 där SEKO och SJ kom överens om att inte gå till domstol utan istället gemensamt finna en lösning på hur raster och pauser skulle hanteras i trafikstörda lägen. En arbetsgrupp för ändamålet tillsattes, men till dags dato förefaller alltså samarbetet ha varit fruktlöst. Att vi som lokförare ska klara oss undan ansvar om något inträffar genom att hänvisa till den som arbetslett oss även om vi har namn på hen samt har datum/tid uppskrivet förefaller föga troligt då vi är bundna av TTJ-bestämmelserna och det är vi som ansvarar för tågets säkra framförande.

 

Vad som är tydligt i kollektivavtalet är att vi som lokförare inte har rätt att arbetsleda oss själva, det är OPSL som gör det. Dessutom är tillsvidareanställda lokförare skyldiga att utföra övertidsarbete om arbetsgivaren beordrar detta, men med detta sagt så bör det påminnas om att det alltid är vi som är ansvariga för tågets säkra framförande och att utredare vid tillbud och olyckor alltid kontrollerar våra arbetstider. Dessutom är arbetstidslagen tvingande.

 

Ryktet om begreppet “operativt läge” har spritt sig i branschen och bland annat har pendeltågens SEKO-klubb uttryckt oro över begreppets användande och definition. De är oroliga för att begreppet ska sprida sig till deras arbetsgivare och användas lika godtyckligt där som det förefaller göra idag på SJ. Det är något som ingen vill se, utan Olle måste motas i grind.

 

Vi i klubben arbetar vidare med frågan för att dels få tydliga svar på vad som egentligen gäller samt stå fast vid att arbetstidslagen samt kollektivavtalet ska gälla.