Beslut taget angående Rapid

Idag träffades Seko-klubbarna inom SJ:s representanter och klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ:s, styrelse på det extra-extra representantskapsmötet med anledning av SJs införande av IVU/Rapid, det föreslagna nya systemet för schemaplanering och arbetstidens förläggning.

Efter att Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund tillsammans med Seko Sektion Åkande hållit medlemsmöten, dels den 3 december samt den 2 januari, har våra närvarande representanter fått tydliga mandat av medlemmarna att säga definitivt nej till de två avtalsförslag som SJ tidigare har delgett oss samt utifrån detta också avvisa föreslagna avsteg från kollektivavtalets Bilaga 2 samt delar ur Arbetstidslagen. Dessutom har klubbarnas representanter tidigare fått i uppdrag att hålla medlemsmöte kring varje nytt avtalsförslag samt nu också fått i uppdrag att styrka våra synpunkter med en skriftlig reservation ifall det senast av arbetsgivaren utskickade avtalsförslaget föreslås implementeras. På sittande möte idag presenterades ännu ett reviderat avtalsförslag för klubbarnas representanter innehållande ett antal önskvärda förtydliganden och tillägg, gjorda av Seko SJ. Det handlar bl.a. om förtydliganden av hur texten ska tolkas, men arbetsgivaren har ännu varken bekräftat eller godkänt dessa förtydliganden, lika lite som att klubbarnas representanter har kunnat ta ställning till dessa revideringar i förväg. Mötet behandlade grundligt detta något reviderade avtalsförslag och den ansvarige för Seko SJs schemagrupp antecknade samt, i den mån han kunde, besvarade alla de många oklarheter som fortfarande bestod och består och som är i behov av ett förtydligande i de avtalsförslag som funnits oss tillhanda. Vi från vår klubb, och ett antal klubbar till, lyfte ett stort antal synpunkter och pekade på oklarheter och luckor i texten i avtalsförslaget.

Under mötet föreslog Seko SJ:s styrelse att de skulle få mandat att fortsätta (eller “inleda” som  ordet förtydligades med) förhandlingar i syfte att sluta ett Rapid-avtal, och naturligtvis då ta i beaktande de inkomna synpunkterna.

På uppdrag av våra medlemmar och i linje med vad som framkommit under de medlemsmöten som hållits gemensamt med Seko Sektion Åkande så framförde våra klubbars representanter att vi yrkar på att varje nytt avtalsförslag ska underställas medlemmarnas granskning samt vara föremål för ett beslut på representantskapsmöte likt mötet idag. Vi framlade dock att vi inte har något emot att inleda förhandlingar.

Efter en lång diskussion och ajournering så uppfattade vi att Seko SJs styrelse tog vårt förslag till sig och gjorde ett tilläggsförslag till sitt tidigare förslag om att skicka ut ett nytt avtalsförslag till klubbarna och påkalla ett beslutande “avstämningsmöte” likt dagens möte samt att utskick av detta slutgiltiga avtal skickas ut med sådan framförhållning att medlemsmöte kan påkallas.

Vi tycker också det är glädjande att liknande demokratiska principer och förankring vidhålls när detta “avstämningsmöte” påkallas efter att arbetsgivaren väl har reagerat på det reviderade avtalsförslaget samt våra idag uppkomma synpunkter.

Frågan om Rapid är enorm och kan potentiellt innebära den största förändringen av verksamheten sedan SJ bolagiserades. Rapid berör alla medlemmars arbetsliv och fritid och måste därför förankras demokratiskt. Vi anser att det är viktigt att våra medlemmar ges möjlighet att vara delaktiga i processen och framförallt får tydlig och klar information om vad som sker så att obehagliga överraskningar undviks. Vi är förtroendevalda och har såklart därmed givits ett visst mandat, men givetvis skadar det inte att så många som möjligt är införstådda med vad som sker och varför.

Vi från Seko lokförarna SJ Stockholm/Hagalund är nöjda med beslutet som fattats och även om vi fortsatt ser farhågor, problem och risker med Rapids införande och vad det kommer att innebära för våra medlemmar så känns det tryggt att vi får se och ta ställning till det färdiga avtalsförslaget innan påskrift.