Processen

SJ har då slutligen kommit med ett förhandlingsunderlag gällande IVU/Rapid. Nu är det upp till dels vår förhandlingsorganisation men främst alla er medlemmar att ta ställning till detta och komma med synpunkter. Enligt elfte paragrafen i medbestämmandelagen MBL är SJ, liksom alla arbetsköpare, skyldiga att genomföra en förhandling då viktigare förändringar i verksamheten ska genomföras.

”11 §  Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall hen på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken hen är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan hen har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket.”

Detta innebär alltså att ett införande av IVU/Rapid, i den föreslagna formen, i princip inte kan göras innan förhandling är genomförd. En förhandling innebär ju normalt också att man lyssnar och beaktar det som motparten säger. Därför är det viktigt att vi nu kommer med synpunkter och inpass under pågående förhandling och tycker till innan tåget har gått. Det finns givetvis en möjlighet att också streta emot och vägra, men då bör man också ställa sig frågan vad konsekvenserna av ett tvärnej blir och om det verkligen med säkerhet stoppar det nya schemaplaneringssystemet från att införas. Det är ju nämligen så att vissa delar är införbara redan enligt nuvarande avtal, men det skulle såklart få oöverblickbara konsekvenser om SJ valde att införa detta utan att arbetssäljarna är med på noterna. Delar av SJ:s förslag är inte heller helt genomförbara utifrån nuvarande avtal vilket gör att en avtalsförhandling också är nödvändig. Här finns vår huvudsakliga hävstång i förhandlingarna och ska givetvis inte ges bort lättvindigt.

Vi ska givetvis, om vi väljer att delta och försöka vara konstruktiva i processen, kämpa varje sekund och i varje steg för att slutresultatet ska bli så bra som det överhuvudtaget är möjligt och att denna förändring inte enbart ska gagna ekonomiavdelningen på SJ AB utan först och främst gagna oss som jobbar ute på tågen. Vi från klubben är måna om och slåss för att vissa garantier ska finnas i avtalstexterna om att den av SJ omnämnda flexibiliteten inte enbart gäller att vi ska vara flexibla utan att det även gäller arbetsköparen. Om det är så att IVU/Rapid enbart innebär en försämring för oss så finns ju ingen som helst anledning att vara en del av processen för någonstans går givetvis smärtgränsen för vad som kan accepteras. Vi hoppas att så många som möjligt gör sin röst hörd på det medlemsmöte som vi kommer att hålla gemensamt med klubb Trafik den 3/12 på 49:an. Din röst och dina åsikter är viktiga!