Kommentar angående ”framtidens planering”

Då SJ igår eftermiddag gick ut med information angående framtidens planering så vill vi från klubbstyrelsen kommentera hur vi ser på saken utifrån den information som nu utgivits och den kompletterande information som vi har fått ta del av.

Det förslag SJ skrivit om på intranätet och i email till de anställda består av följande:

Förslag A: Fast grupp – traditionell förutsägbarhet
–  Alla FP-dagar utrullade för helåret

Förslag B: Halvfast grupp – förutsägbarhet med möjlighet till påverkan
– FP-dagar varannan helg utrullade för helåret
– Möjlighet att påverka övriga FP-dagar genom önskemål (”bidding”)

Förslag C: Variabel grupp – förutsägbarhet genom påverkan
 – FP-dagar utrullade för en helg per månad för helåret
– Helgen har skyddad (kan ej ändras) start- och sluttid, t ex start fredag kl 16.00 och slut måndag kl 08.00
– Möjlighet att påverka övriga FP-dagar genom önskemål (”bidding”)

Förslag D: Fullt variabel grupp – flexibilitet och variation
– En variant på det som tidigare kallades vrålskubb
– FP-dagar för en helg per månad utrullade för helåret
– Övriga FP-dagar publiceras i månadsschemat
– Besked om tjänstgöring för nästkommande arbetsdag lämnas senast vid tjänstgöringens slut

För förslagen A, B och C gäller: 
– Att produktionen släpps i månadsschema den 15:e varje månad
– Möjlighet att byta turer efter månadssläpp
– Månadsavstämning på periodtiden
– Vi arbetar för att ge möjlighet att kunna önska inriktning t ex morgon, blandad eller eftermiddag/kväll. Att man får sin inriktning för kommande två månader publicerad i samband med månadsschemat.

Viktigt att notera är att förslaget är att den enskilde själv väljer grupp. Gruppvalet baseras helt på frivillighet och ingen kommer således att tvingas in i någon grupp.


De grupper som SJ föreslår är långt ifrån något som vi från lokalfackligt håll står bakom i nuläget. Det behöver tillkomma en hel del förbättringar både i form av förbättrade villkor och ekonomiska kompensationer för att vi ska kunna närma oss något som kan liknas vid nöjdhet.

Givetvis är inte förändring något dåligt i sig. Det är ju många som upplever att det finns problem med hur det fungerar idag och som känner sig frustrerade, både bland förare, ombordare, turlistkonstruktörer och personalplanerare, men så som förslaget ser ut i nuvarande form anser inte vi att detta är lösningen på de problemen. Det löser möjligen vissa av problemen för de två sistnämnda kategorierna, men inte alls för förare och ombordare.
Vi tycker helt enkelt att de grupper som är föreslagna innehåller alltför många försämringar, osäkerheter, oklarheter och alltför få tydliga förbättringar och att vi inte får betalt i enlighet med vad vi ger upp i form av framförhållning, möjlighet att planera vårt privatliv över längre tid, möjlighet till återhämtning samt trygghet. Att det sker en massa banarbeten, fordonskast och kommersiella förändringar är något som SJ borde se till att lösa med högre grad av bemanning eller på annat sätt, inte genom att krama ur det sista ur åkandepersonalen. Vi förtjänar helt enkelt bättre än så. Vi är dessutom i ett läge då vi lokförare är en extrem bristvara som SJ borde vara mer rädda om. I detta läge vill alltså SJ, utan att på ett enligt oss skäligt sätt kompensera oss, att vi ska nöja oss med något som uppfyller väldigt lite av det som åtminstone förarkollektivet efterfrågar.

Vi har ju genomfört en enkät angående ”Framtidens planering” och resultatet av den ska vi förhoppningsvis få upp här under dagen. Den visar på en stor oro inför de förändringar som komma skall och också ett motstånd mot alltför stora förändringar som gör att fritiden för oss lokförare blir ännu mer svårplanerad.
Möjligheterna att planera sin fritid, tid på dygnet då man arbetar, fastare grupper över längre tid utan förändringar och fridagarnas placering är bland det viktigaste för lokförarna och det är svårt att se att de föreslagna grupperna täcker in dessa önskningar.

95 % av de som besvarat enkäten anser att det i stort sett fungerar bra idag, men 66 % anser att det behövs justeringar för att det ska fungera bättre.

Vrålskubb är något som efterfrågas, så att en sådan grupp inrättas är helt rimligt och bra. Varför villkoren för denna grupp inte föreslås vara betydligt bättre förstår vi dock inte alls. För att man ska välja att ta den påfrestning som det innebär att gå på vrålskubb måste man givetvis få rejält betalt och kanske även få fler fridagar. På pendeln har de som jobbar på vrålskubben ett tillägg på 5000 kr i månaden och dessutom har de fasta fridagar. SJ matchar alltså inte ens detta vare sig gällande det ekonomiska eller fridagar. Med de föreslagna villkoren är ju frågan om någon kan tänka sig att anmäla sig till grupp D. När det gäller grupp B och C finns mycket att säga men för att texten inte ska bli alltför omfattande så nöjer vi oss med att kommentera några saker. Man kan ju exempelvis fråga sig varför SJ anser att det endast är de som tillhör grupp C som, enligt SJ, ska ha ett skydd för att sluta innan 19 och börja efter 05 före och efter ledig helg. Det står i kollektivavtalet, Spåra SJ, att detta bör gälla Alla. Det borde såklart stå SKA och inte BÖR i Spåra SJ, men BÖR är fortfarande en skarp skrivelse som kräver exceptionella situationer för att man ska kunna bortse ifrån den. Att man lyfter fram det som en fördel att man har ett sådant skydd enbart om man väljer grupp C är mycket märkligt enligt oss, sen att skyddet kan utökas till att gälla en ännu tidigare sluttid och en ännu senare starttid är givetvis positivt om det blir verklighet.
Grupp B och C har förvisso potential att bli ok grupper om en hög procent av önskemålen om ledighet verkligen uppfylls, men hur hög den procenten egentligen blir är oklart och vi befarar att den blir alltför låg för att det ska vara värt omöjligheten att göra en långsiktig planering med familj, vänner och fritidsaktiviteter.

Ifall man väljer grupp A har man förvisso möjlighet att planera hyfsat gällande sina fridagar, men man kan med största sannolikhet glömma tredagarsledigheter, eller extra lediga dagar på det som normalt skulle vara jobbhelger exempelvis och därmed är återhämtningsmöjligheterna sämre än idag. Hur det blir om man i denna grupp blir tilldelad sin inriktning (gällande vilket tid på dygnet man ska arbeta) eller om detta blir föremål för önskningar återstår att se.

Innan denna långa kommentar från oss i klubbstyrelsen avslutas så bör det sägas att det givetvis är positivt om man, genom att öka flexibiliteten i en ände, kan minska på kvartstid och få bort ofoget med obetalda raster på hemmastation, men om det lyckas vet vi såklart inte än. Låt oss hoppas att det blir verklighet…
Slutligen verkar det väldigt kaxigt att gå ut och säga att nuvarande förslag bygger på att alla får den grupp som de vill ha. Det bygger alltså på att förarkollektivet har så totalt olika önskemål att det blir tillräckligt med folk i alla grupper. Kanske blir det så, men det verkar otroligt och vad händer egentligen om så inte blir fallet, utan att alla förare väljer grupp A exempelvis?
Slutprodukten är ju inte helt klar, men det förefaller osannolikt att den skulle skilja sig markant från det förslag som SJ nu väljer att gå ut med om inte vi som kollektiv markerar och säger vår mening. Vi hoppas att vi från er får in alla tankar och åsikter som ni har angående den information som kommit ut idag, både positiva och negativa. Maila oss, PM:a på Facebook, sms:a kom och prata med oss. Vi behöver så mycket input, och gärna skriftlig sådan, som vi bara kan få.