Framtidens (o)planering

I slutet av oktober bjöd vi, i styrelsen för Seko Lokförarna, in SJs chef för personalplanering till ett medlemsmöte på 49:an. Vi ville ge planeringschefen och SJ en möjlighet att informera och svara på frågor om det nya planeringssystemet de vill införa. Till mötet kom även SJs chef för schemakonstruktion.

Chefen för personalplaneringen presenterade sig och delade med sig av sina reflektioner från de 4 år SJ jobbat med projektet. Bl.a. noterade han att den upplevda schemakvalitén idag är väldigt låg, att det inte finns en enhetlig definition av vad som är ett bra schema. Han hade heller aldrig sett en arbetsplats där skyddet för personalens fritid är så lågt som det är på SJ. “Det planeras som om vi vore 18 små företag istället för att nyttja företagets storlek. SJ vet inte vilka åkstationer som bör finnas eller hur stora de bör vara.”

SJs önskan är att kunna:
– Publicera schema utifrån mer aktuella förutsättningar
– Planera schemat i regioner, istället för åkstationer, för att hitta bredare lösningar
– Använda datorsystem för att minska manuellt arbete
– Tänka om kring bl.a. vilka behov och förutsättningar som finns.

Det är i snitt 10 ändringar per schema (person) och månad enligt chefen för personalplaneringen. “Omdisponeringsavtal” är en anledning, helt enkelt att SJ anser sig ha rätten att ändra. Detta “omdisponeringsavtal” är inget vi på Seko Lokförarna känner till. Möjligen syftades det på det försämrade delgivningsdirektivet som SJ införde för några år sen. Andra anledningar till schemaändringar är, enligt planeringschefen, fordonskompetenser, banarbeten, utbildningar och ströledigheter.

“Det kommer bli fler ändrade förutsättningar framöver, fler tågtyper, fler kommersiella ändringar, fortsatt många och sent planerade banarbeten.” säger planeringschefen. Ser vi tillbaka i tiden har dock SJ haft långt många fler fordonstyper och det har förekommit fler och mer omfattande banarbeten än vi ser idag. Trots det lyckades SJ ändå lösa personalplaneringen, med fast- och vikarielista samt den dåvarande vrålskubben. Varför ändra på något som fungerat?

Chefen för personalplaneringen presenterade sen de tänkta grupperna A, B, C och D.
Därefter följde en diskussion med ett antal frågor, från närvarande medlemmar, som vi presenterar här nedan:

Vad innebär det om alla väljer grupp A?
Val av grupp är frivilligt. Den tidigare skrivningen om ev. kvotering är borttagen.

Hur är tanken kring av periodövertid?
Man är inte så bekymrad över den problematiken. SJs tanke är i första hand att uppfylla bud, i andra hand täcka produktionen.

Vid publicering kommer inte periodövertid att planeras. 15 dec släpps turer för jan samt inriktning för feb & mar. Önskemål om inriktning låses om det blir beviljat. Ej beviljat önskemål ligger kvar. Den 5:e varje månad är sista dag att önska tidig/sen inriktning (blandad är standard). Får man sen inriktning för feb & mar så är det starttid som är det viktiga och tanken är att denna tid med säkerhet ska hållas (förhandlas fortfarande) .

Om man söker en viss inriktning för 10 dagar, kommer IVU då att försöka uppfylla samtliga? Eller kommer det likna SAS och Green Cargos upplägg? (Systemet godkänner viss procent av önskemål)
Det blir inte likt det system SAS och GC har, deras system var heller inte optimalt. GC t.ex. använde sig av ett system som var knöligt och inte transparent.

Kan det bli möjligt att man får exakt samma turer hela månaden, eftersom man inte kan påverka innehållet i dem?
Tanken är att variation ska finnas.

Ur ett optimeringsperspektiv, hur många bör välja varje grupp för att det ska fungera ultimat?
Vi vill helst se ca. 25% i varje grupp. I alla fall att grupperna blir ungefär lika stora.

Vad mer än SJs goda vilja garanterar att det som sägs kommer att bli sanning?
Möten och förhandling pågår. Exakt hur upplägget kommer att utformas måste beslutas högre upp.

Kommer jourer att finnas i detta system?
Ja, de kommer att behövas tillsvidare.

Hur ska ni locka personal att välja grupp D?
Det ligger inte på vårt bord att prata om. Fler FP-dagar eller ekonomisk ersättning diskuteras.

Hur kommer ramtiderna se ut om man önskar blandad inriktning?
Kan tänkas att man inte får reda på något alls förrän publicering av månadslista sker. Fortfarande oklart om det blir ramtider på blandad inriktning.

Hur många veckor kommer FP-schemat innehålla?
Dagens fridagsplan är tänkt att ligga kvar enligt val för T19 och därefter implementeras i IVU. Byter du grupp så arbetar man på en övergångsmodell för det.

Hur tänker ni kring linjekännedom om åkstationer utökas till regioner?
Det diskuteras.

Hur tänker ni kring fordonskompetens när systemet ritar turer i olika varianter?
Mer kompetens på fler ställen.

Kommer systemet sträva efter att lägga betald eller obetald rast på hemmastation?
Önskemål om inriktning prioriteras, men systemet kommer inte försöka lägga ut obetald rast bara för att det kan. I tidiga simuleringar ser obetald rast ut att kunna minska, men den kommer inte försvinna.

Skulle det gå att ordna 8/6 om man inte bryr sig om vilka tider man jobbar? Grupp D hade då varit mycket intressant om man får välja var FP-dagarna placeras.
2,5 – 3,5 mån innan vet man sin start eller sluttid på ramturen, OM önskningen är uppfylld. Det diskuteras om man ska kunna önska att få en FP-dag flyttad till vald plats längre fram under året. Tanken är att försöka uppfylla fridagsönskemål hellre än att täcka trafiken i grupp B och C eftersom grupp D finns för avlastning.

”6-7 FP-dagar på grupp D placeras utifrån resursbehov”. Det låter inte som att man kommer få ledigt på helgerna?
Det kan bli att man får ledigt två helger, men du vet inte i förväg vilka det blir.

Kommer det bli en försämring kring delgivning av tjänst när det gäller grupp D?
Antingen kommer delgivningen för grupp D att se ut som den gör idag, eller så kommer den ske senast vid tjänstgöringens slut.

Ska biddingsystemet (poängsystemet) införas även hos driftstöd?
Ja det är tanken.

Att arbetsgivaren valde att delta var mycket uppskattat och stämningen på mötet var god. De närvarande cheferna svarade väldigt öppet på alla frågor de fick. Flera viktiga frågor fick dessvärre inga tydliga svar. Många lokförare känner oro och osäkerhet kring det nya planeringssystemet och hoppades få mer klarhet under mötet. Det blev tydligt att många frågor fortfarande återstår att lösa och fatta beslut om.

Trots att SJ arbetat med projektet i ca. 4 år, som planeringschefen berättade, ser det alltså inte ut som systemet är redo att tas i drift än. SJs datum för införande är idag satt till 15 mars 2019, men med alla frågor som återstår att lösa tror inte ens planeringschefen själv på den prognosen. Det är möjligt att projektet hade kommit längre vid det här laget, om SJ valt att inkludera de fackliga organisationerna redan vid starten för 4 år sen. Nu valde de istället att inkludera oss först i mars i år, när de anser sig vara i slutskedet av projektet. Vi på Seko Lokförarna vill inte köpa grisen i säcken. Planeringssystemet kommer styra lokförarnas liv under lång tid framöver och då anser vi det viktigt att alla parametrar och scenarion synas ordentligt.

Den tidigare vikarielistan, som omnämns i vårt kollektivavtal, kan i det nya systemet närmast liknas vid “Grupp-A”. Det planeringsmässigt sämsta alternativ vi har idag kommer alltså bli det mest stabila vi kan välja om SJs nya system införs. Fasta start- och sluttider blir ett minne blott, likaså turinnehåll.

Man får känslan av att SJ inte är nöjda förrän lokförarna står med mössan i hand varje morgon och får besked om vilka tåg som ska köras, utan att i förväg veta var man hamnar eller när man kommer hem igen.

Enligt det förslag som presenterats ska det dock finnas möjlighet att önska morgon-, kvälls- eller blandade turer.
Är du morgonpigg och önskar t.ex. morgonturer kan det hända att du får det ena månaden, men inte nästa. Likaså för en lokförare som är morgontrött och helst jobbar eftermiddagar. Hur trafiksäker är den föraren efter månader med tidiga morgnar?

Det SJ vinner på är att alla lokförare är olika och har olika förutsättningar, precis som de resenärer vi kör. Varför inte ta tillvara på det och låta de morgonpigga förarna få en egen grupp? Väljer du morgongrupp i det system vi har idag så får du morgonturer varje dag, varje månad. Det passar vissa förare perfekt, de kompenseras med kortare veckoarbetstid, och övriga morgontrötta förare slipper få tidiga turer. I det nya planeringssystemet talas däremot inte om någon kompensation, så varför skulle vi lokförare då vilja välja det ena eller det andra?
SJ säger inte att vi får välja, vi får önska. Önskemål är inget de behöver ta hänsyn till. “Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet” och anser de att du ska jobba tidiga morgnar varje vecka så är det bara att rätta in dig i ledet.

Många av de lösningar SJ vill genomföra kommer kräva att kollektivavtalet omförhandlas eller att det tillkommer ett tilläggsavtal. Kollektivavtalet är ett avtal som de senaste åren redan har urholkats mer och mer. För lokförarnas del har det mest blivit försämringar. För fem år sedan var personaltillgången bättre. Du hörde sällan någon bli beordrad att jobba övertid på en reservtur, turer ändrades inte med kort varsel, eller som idag under pågående tur. Förlängda och ”ombyggda” turer förekom i princip inte heller, men vi ser det nu dagligen. Du uppmanades heller aldrig att bryta mot arbetstidsregler eller behövde under hot försvara dig från att bryta mot lag och avtal.

Vi lokförare har tvingats acceptera att det här är vår vardag. Många går till jobbet med en klump i magen, vissa tvingas sjukskriva sig och andra ser ingen annan lösning än att säga upp sig för att få livspusslet att gå ihop. Så SKA det inte vara och därför ska vi inte gå med på att införa ett system som helt baseras på SJs goda vilja när det gäller våra turer och scheman.
SJ hävdar att systemet är helt neutralt och bara arbetar med de parametrar som matas in. Det stämmer säkert, men vem bestämmer vilka parametrar systemet ska jobba med? Inte vi som ska använda det. Vi ska inte få önska vilka sträckor och vilka fordon vi helst vill köra, om vi ska ha överliggningar eller inte, eller hur ofta vi vill sitta jour.

På grupp A kommer vi endast kunna önska morgon-, kvälls- eller blandad körning, enligt det förslag som SJ presenterade under medlemsmötet. Med det nya planeringssystemet blir valmöjligheterna färre och osäkerheten om hur dina arbetsdagar kommer se ut blir större. På övriga grupper vill SJ att du ska önska dina fridagar, men även det är just en önskan och med den följer osäkerhet. Vi ser inte att det nya planeringssystemet ger större valfrihet för någon annan än SJ själva och säger därför solklart nej till systemet som SJ presenterat det i dagsläget.

Vi på Seko Lokförarna har sett att ni medlemmar är missnöjda med schemaläggningen som den ser ut idag. Vi vill se att ett nytt system ger bättre möjligheter till återhämtning och att kunna kombinera arbets- och privatliv. Därför förutsätter vi att SJ, innan förhandlingar och beslut tas, rätar ut alla frågetecken och tydligt svarar på hur det nya planeringssystemet gynnar lokförarnas vardag. Ett nytt system innebär en omfattande förändring av vårt arbetssätt.

Vi på Seko Lokförarna tycker att medlemmarna måste få säga sitt. Vi tycker också att det måste finnas en provperiod som noga utvärderas och att det efter provperioden, om medlemmarna inte är nöjda, finns möjlighet att återgå till det system vi vet fungerar, med riktiga gruppval!